บัญชีธนาคาร


    • ลูกค้าสามารถเพิ่ม/ลด ถ้าค่าโฆษณาเกิน 50,000 บาท ค่าบริการจะคิดในอัตรา 15% ของเงินค่าเงินค่าโฆษณา
    • ค่าบริการและค่าโฆษณาที่แสดงเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
    • ค่าบริการยังไม่รวมค่าออกแบบและจัดทำภาพแบนเนอร์ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการโฆษณาโดยใช้ภาพแบนเนอร์ที่มีคุณภาพสูง หรือ มากกว่าที่ระบุไว้ในค่าบริการต่างๆ
    • ลูกค้านิติบุคคล สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่าย 2% สำหรับค่าโฆษณา และ 3% สำหรับค่าบริการ
    • กรณีลูกค้าได้ดำเนินการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถยืนยันหลักฐานการโอน โดยส่งรูปไปเสร็จ ส่งกลับมาทาง e-mail : info@thainetmedia.com เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่าน
Featured in